Продължете към съдържанието

Б – Контакт ООД е специализирана в производство и търговия с хлор-съдържащи продукти-дезинфектанти – Белина (Натриев хипохлорит), Течен хлор и Калциев хипохлорит /Хлорна вар/, както и с други химически стоки в това число: Хидратна вар, Солна киселина, Железен трихлорит и други.

Фирмата е регистрирана в началото на 2000 г. като предприятие с нисък рисков потенциал. Има издадено Комплексно разрешително от ИАОС.

В дейността си фирмата спазва всички законови изисквания, като разполага с всички необходими разрешителни за разпространение на биоциди Белина (Натриев хипохлорит), Течен хлор и Калциев хипохлорит (Хлорна вар). Сертифицирана е по ISO 9001, 14001, 45001. Продажбата на продуктите се съпровожда с издавене на сертификат и анализно свидетелство. Всички наши продукти >>

Б – Контакт ООД разполага със собствен транспорт.

Усилията на ръководството и всички служители са насочени към удовлетворяване на изискванията на клиентите. Фирмата поддържа високо качество на продукцията Белина (Натриев хипохлорит), Течен хлор и Калциев хипохлорит (Хлорна вар) и конкурентни цени.

Б – Контакт ООД има отлични позиции на пазара в България, а също в чужбина – Украйна, Русия, Молдова, Македония, Албания и Румъния.

Във връзка с транспортиране на Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на съвета от 04 Юли 2012г. относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества /Директива СЕВЕЗО/ и ЗООС и подзаконовите нормативни актове към него, както и на основание чл. 116 дал.1 от ЗООС се представя тази информация на жителите на Община Бяла, както и на всички други заинтересовани лица.

Фирма „Б-Контакт“ ООД  се намира в гр. Бяла, обл. Русенска. Основният предмет на дейност е производство на калциев хипохлорит / хлорна вар/ и натриев хипохлорит /белина/, пълначно – течен хлор. Продуктите са предназначени за дезинфекция в здравеопазването, ветеринарното дело, обществен сектор и избелване в бита.

Политиката за предотвратяване на големи аварии в нашата фирма има за цел да гарантира високо ниво на защита на живота и здравето на човека и околната среда чрез планиране, разработване и прилагане на подходящи средства, структури и системи за управление. Дружеството е оценено и одобрено в съответствие с изискванията на : ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.Редовно на ИСУ се провеждат надзорни и сертификационни одити. Системата е документирана съгласно изискванията и съобразена с административната ни структура, определени са отговорностите на целия персонал и са преценени наличните средства и технологични решения. Стремежът ни е тя да е ефективна и да ни дава оценка за съответствието  на постигнатите резултати с първоначално планираните цели и като последна стъпка, затваряща цикъла, планиране и предприемане на корективни действия.

Основен инструмент за реализиране на фирмената политика е поддържане и усъвършенстване на въведената СУЗБУТ, която включва и система за управление на предотвратяването на големи аварии, което касае:

  • Поемане на отговорност от ръководството на фирмата за защита здравето и живота на персонали и клиентите, околното население на гр. Бяла и опазването на околната среда.
  • Разпределяне функциите и отговорностите във фирмата персонално с цел достигане и подобряване на фирмената политика и защита и профилактика на професионалните рискове.
  • Участие на целия персонал в прилагане на фирмената политика по безопасност чрез обучение, инструктаж и практическо обучение за предотвратяване на големи аварии.
  • Осигуряване на добра комуникация между ръководството, изпълнителския персонал, както и с щабовете за реагиране в гр. Бяла.

Информацията е изготвена за Цех за производство на хлор съдържащи продукти и пълначно за течен хлор. Съоръженията са съществуващи и са в експлоатация. Съгласно изискванията на ЗООС и Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях, фирмата  е класифицирана като предприятие с нисък рисков потенциал и класификацията е потвърдена от Министерството на околната среда и водите /МОСВ/.

Предмет на дейност е производство на калциев хипохлорит /хлорна вар/ и натриев хипохлорит /белина/, пълначно – течен хлор. В производството на хлорни продукти са обособени следните обекти :

  1. Инсталация за калциев хипохлорит /хлорна вар/
  2. Инсталация за натриев хипохлорит /белина/
  3. Съоръжение за съхранение на течна натриева основа и подготовка на разтвори за белина – Натриевата основа и натриевия хипохлорит се съхраняват в открито резервоарно пространство, отделено със стена от битовите и производствените помещения. Натриевата основа се съхранява в два резервоара по 60 куб.м. пълен обем, работен обем – 100 куб.м., а натриевия хипохлорит в три резервоара с обем : 10,15 и 25 куб.м.

Всички резервоари са разположени върху обща бетонирана площадка. На територията на площадката е разположен и резервоар от 5,900куб.м. за технологични нужди.

4. Склад за течен хлор – Течният хлор , който се използва за директно хлориране на разтвор на натриева основа и хидратна вар се съхранява в оригинални тренспортни контейнери от 800 или 1200кг, които са разположени в склад, отделен от битовите и производствени помещения. На територията на обекта функционира и инсталация за пълнене на течен хлор в бутилки с обем 40l и 400l за нуждите на В и К. Към установката за пълнене на течен хлор има и инсталация за унищожаване на хлор.

5. Склад за натриев хипохлорит

6. Склад за калциев хипохлорит и хидратна вар – Хидратната вар и хлорната вар се съхраняват в покрито складово помещение, в торби, наредени върху палети. Провеждат се следните продукти : натриев хипохлорит / белина/ и калциев хипохлорит.

Дружеството има издадени Разрешителни от МЗ за пускане на пазара на биоцидни препарати за течен хлор /№ 1377-1/08.10.2012г/, натриев хипохлорит, хлорна вар /№ 0899-1/05.02.2010/. Дружеството има издадено Комплексно разрешително № 583-НО/2020г. за посочените по-горе продукти и продажба на течен хлор. Стриктно се спазват всички условия отразени в Комплексното разрешително, включително при провеждане на собствен мониторинг.

Течният хлор се доставя от завод Химкомплекс – Република Румъния в транспортируеми метални контейнери с обем 1000л и 800л. Съдовете са сертифицирани за превоз на опасни товари. За веществото има извършена нотификация към ЕСНА от 21.10.2013г.

Натриевият  и калциевият хипохлорит имат предварителни регистрации по Регламент REACH през 2009 , но съгласно чл. 15 ал.2 от Регламента тези вещества се разглеждат като вече регистрирани и не се регистрират. За същите дружеството е извършило нотификация към Европейската агенция по химикали /ЕСНА/.

На територията на предприятието се съхраняват химични вещества и смеси , използвани в процеса на производство на продуктите. Всички вещества и смеси се съхраняват, съгласно нормативните изисквания. Съхранението на всички материали е съобразено с нормативната уредба за съхранение, правилата по техника на безопасност и противопожарна безопасност. Местоположението на предприятието е такова, че няма пряка връзка с натоварени пътни артерии и друг тип инфраструктурни обекти и съоръжения. Входът и изходът към предприятието е съществуващ общински път, правещ връзка с републиканската пътна мрежа. Районът на предприятието не е разположен в земетръсна зона. Също така няма опасност от наводнения.

Опасности и рискове : Съхранението на химични вещества и смеси на площадката е свързано с определени опасности и рискове, идентифицирани и оценени на база изготвен доклад за политика за предотвратяване на големи аварии за съоръжения с нисък рисков потенциал. Анализите на риска и изпълнение на набелязаните контроли са задължение на ръководството на Дружеството. Те са предмет на редовни и внезапни проверки от българските контролни органи – междуведомствени комисии по чл.157а от ЗООС, както и вътрешни одити или такива на сертифициращи организации.

Конкретни опасности : Идентифицираните опасности са следните:

  1. Възникване на пожар

  2. Изтичане/разсип на химични вещества

  3. Възникване на авария при саботаж или терористичен акт

  4. Възникване на авария под влиянието на природни фактори

  5. Възникване на авария под влиянието на технологични фактори:

  • в резултат на авария в съседно предприятие
  • в резултат на авария на територията на предприятието

Най-близките предприятия не са източници и не увеличават риска или последствията от големи аварии. При нормална експлоатация на съоръженията практически не съществува възможност за големи аварии.

Контроли :  конкретни мерки за намаляване на риска от възникване на големи аварии и редуциране на рисковете за здравето и безопасността на хората и за околната среда са :

 1. Поддържане на техническите съоръжения на такова ниво, че рискът от големи аварии да бъде сведен до минимум.

 2. Поддържане на системи за пожароизвестяване, видеонаблюдение на предприятието, изградена мълниезащита, контрол на достъпа.

 3. Обучения и проиграване на аварийни ситуации от които се правят заключения и предприемат коригиращи действия за предотвратяване на аварии.

 4. Периодични проверки за спазване на инструкциите за безопасна експлоатация : ежедневни проверки на количеството и качеството на постъпващите суровини, проверки по годишен план-график, периодични контролни проверки, контролни измервания, оценка на риска, проучвания.

 5. Изготвен авариен план

 6. Периодично преглеждане на системата с цел качествено, безопасно, здравословно и екологично постигане на стабилност.

Обществена отговорност : „Б – Контакт“ ООД гр. Бяла провежда политика на открит диалог с властите и контролните органи в общината, областта и държавата с цел ефективно планиране и предотвратяване на големи аварии.

За контакт : b_kontakt@abv.bg тел : 0885 91 76 33 Информацията е предоставена от инж. Любен Денчев – Управител на Б-Контакт ООД

Информация от Б-Контакт ООД за планираните мерки за безопасност и начините на действие в случай на голяма авария (PDF файл)

Сертификати за качество

Системата за управление на Б – Контакт ООД гр. Бяла е оценена и одобрена за съответствие с изискванията на ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018, което гарантира високото качество на произведената от нас продукция.